A A

NSR - för ett nordvästra Skåne som håller i längden
 

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) och NSR Produktion AB är företag med stor kompetens inom planering, insamling, återvinning och behandling av material. Vi arbetar främst för invånarna och näringslivet i nordvästra Skåne. Vi har fokus på samverkan och regional utveckling. Vår uppgift är att arbeta för avfallsminimering samt att samla in och ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle samt att i verksamheten trygga en god arbetsmiljö för alla aktörer. En av våra viktigaste resurser är kompetensen hos människor knutna till NSR AB och NSR Produktion AB.

 

Fakta:
NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt ca 225 000 invånare. I Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. I respektive ägarkommun finns en återvinningscentral för hushåll och mindre företag. NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg är huvudanläggning, där merparten av avfallet från regionen tas omhand. I regionen finns ytterligare fyra återvinningsanläggningar. Dessutom driver NSR anläggningar för returpapper, biogasproduktion samt hantering av farligt avfall. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun.


 

NSR arbetar enligt fyra principer:

 

Avfallsminimering
Genom information och utbildning kan NSR bidra till att avfallsmängderna i regionen minimeras.

 
Återanvändning
En stor del av allt material som kommer till NSR:s anläggningar går att använda igen. NSR verkar för att skapa en marknad för återanvända produkter som t ex byggnadsmaterial, möbler och cyklar.

 

Återvinning
Material som inte kan återanvändas skall i så stor omfattning som möjligt återvinnas. Material kan bli nya råvaror eller användas för utvinning av energi och näringsämnen.

 

Miljösäker behandling
Om materialet varken går att återanvända eller återvinna, ska materialet behandlas så att det inte skadar miljön.

 

Ägardirektiv för NSR

Ägardirektiven som antogs på NSR:s bolagsstämma 2012-05-08 hittar du här.